Tüzük

Madde – 1 : Derneğin Adı : “Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği” olup, kısa adı KONSİAD’dır. Derneğin Adresi:Merkez mah ateş sok no:6/D 3-4 Avcılar  İstanbul’dur. Dernek yönetim kurulu kararı ile dernek merkezi nakledilebilir, değiştirilebilir.
Madde – 2:Derneğin Merkezi: Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Dernek Yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
Madde – 3 : Derneğin Amacı : Konyalı veya Konya’ya gönül vermiş olanlar veya göçler sebebi ile ülkemiz ya da dünyanın değişik bölgelerine yerleşmiş olup da kendisini halen Konyalı olarak tanımlayan,yurtiçi ve yurtdışında yaşayan sanayici,iş adamları ve yöneticilerin her alanda  maddi, manevi yönden dayanışmalarını sağlamak,üyeler arasında ekonomik,sosyal,kültürel işbirliği yapmak,Konyalılara ait diğer dernek, vakıf ve bu gibi kuruluşlarla birlik sağlayarak,geleneksel ve kültürel bağları koparmadan,bu bağları geliştirmek ve gelecek kuşaklara taşımaktır.
Madde – 4: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
Dernek,yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapar.

            1- Yurtiçi ve yurt dışındaki tüm Konyalı sanayici, iş adamı ve Konyalı         hemşerilerimize kültür, eğitim, ekonomi ve sosyal alanda hizmetler sunmak, ayırım gözetmeksizin, insani sevgi ve hemşerilik duyguları içersinde birlik ve   beraberliği sağlamak, gerek Konya’mıza gerekse Türkiye’mize faydalı            hizmetlerde bulunarak, insanlarımızda var olan insan ve vatan sevgisini             pekiştirmek ve geliştirmek. Konyalıların iyi yetişmesini, doğru bilgi edinerek         temiz toplum ilkesine uygun yaşama biçimlerini sağlamak.
            2- Sanayici, iş adamı yöneticilerin diğer kuruluşlarla maddi manevi alanlarda       güç birliği yapmak, üyelerimizin ve halkımızın ekonomik, sosyal düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla çağımızın teknoloji, basın-         yayın, bilgi ve eğitim gibi her türlü imkanlarından faydalanarak teknik ve etkin       hizmetler sunmak
            3-Dernek faaliyetlerinin duyurulması için, basın, yayın ve reklam ajansları            kurmak, gazete ve dergi çıkarmak, satın almak, işletmek ve işlettirmek.
            4- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.         Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve          yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak.
            5- Sanayici ve iş adamlarımız arasında koordinasyonu sağlayarak, yeni sanayi tesislerinin kurulması ve iş sahalarının açılmasını teşvik etmek.

            6- Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt    içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

            7- Sosyal-ekonomik alanlardaki hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi Konya ilimize             yönlendirerek, istihdam olanağı sağlamak ve bu şekilde, ilimizdeki göç     oranının asgariye indirilmesini sağlamak. İlimizin sosyal-ekonomik gücünü ve etkinliğini arttırmak.

            8-Üyelerimizin ve Konya sevdalısı hemşerilerimizin birlikteliklerini ve         dayanışmalarını sağlamak için, mesken ve mekânlar edinmek, lokâl    açmak, yemekhane, misafirhane, hastane, pansiyon, eğlence ve dinlenme    yerleri açmak.

            9- Sosyal amaçlı kır gezileri düzenlemek, konserler, konferanslar, tiyatro ve         gösteriler düzenlemek,sergi ve kermesler tertip etmek.
            10- İstanbul ve diğer yörelerdeki dernek ve vakıflarla toplantılar düzenlemek,      tanışmak ve kaynaşmak, irtibat kurarak hemşerilerimizin iş, eğitim, hastalık,       düğün, cenaze ve mağduriyetleri hakkında bilgi edinerek yardım ve           hizmetlerde bulunmak.
            11- Gerek derneğimize ve gerekse ihtiyacı olanlara kitap, dergi, eğitim araçları   temin etmek, mağdur öğrencilere burs vermek, öğrencilerin barınmaları    konusunda yardımcı olmak.
            12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,      federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
13- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara        üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya            yardımlaşmak.
14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek   ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri       saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik   açmak.
            16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,    diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir        amacı gerçekleştirmek için platformlar ve dernekler,federasyon,konfederasyon   ve birlikler oluşturmak.
            17- Yardıma muhtaç insanlarımıza nerede olursa olsun, ayni ve nakdi      yardımlarda bulunmak ve gerekirse aşevleri açmak veya sözleşme akdi ile         mağdur insanlara sıcak yiyecek temin etmek, hasta ve yatalak kimsesiz insanlara yerinde ve zamanında gerekli hizmetleri sunmak.
            18- Bürokratlarımızı, siyasilerimizi ve Konyalılarla dostluk kuranları ziyaret           ederek, yasal ölçüler içersinde destek olmak ve destek sağlamak.
            19- Kültür ve manevi değerleri yüksek olan ilimiz ile ilgili sanayi, tarım, kültürel    ve sosyal alanlarda her türlü araştırmaları yapmak,bu araştırmaları yayınlamak        üyelerimizi ve diğer insanlarımızı bilgilendirmek, Konya’nın tanıtımını yaparak     ekonomik faydalar sağlamak, bu amaçla fuar, sergi ve festivaller düzenlemek.
            20- Dernek üyesi Sanayici ve İş Adamlarına, işçilerine ve hemşehrilerimize         destek olmak amacıyla, ekonomik, teknolojik ve sosyal faaliyetlerle ilgili olarak,    kurslar, seminerler, paneller, toplantılar, mesleki yarışmalar, sportif faaliyetler          yapmak, bilimsel çalışmalara, sanat eğitimine ve sanatçıya destek sağlamak,    çeşitli iş kollarında çalışmak üzere, vasıflı ve teknik ve  eleman yetiştirmek, bu          amaçla mesleki kurslar ve seminerler düzenlemek.
            21- Üyeler arasında hemşehircilik duygu ve sevgisinin arttırılması ve         yardımlaşma alışkanlığı sağlamak için, Konya’dan gelen misafirlere, kimsesiz,    yetim, mağdur, sakat, hastalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve bu       yardımlar için üyelerimizi teşvik etmek.
            22- Derneğin tanıtım ve geniş kitleye hizmeti verebilmesi için basın ve medya     ilişkilerine önem verilerek, gerekli faaliyetlerde bulunmak, diğer dernekler ve vakıflarla bilgi alışverişinde bulunmak ve yasal ölçüde kalmak kaydıyla her            türlü yardımlaşma yapmak. Kurban ve kurban eti bağışı kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.
            23- Derneğe menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, şartlı ve şartsız bağış   kabul etmek.
            24- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi   ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
            25- Derneğe gelir getirmek üzere ticari faaliyetlerde bulunmak, konut ve   işyerleri yapmak, yaptırmak, almak, satmak üyeleri ve Konyalı hemşehrileriyle           birlikte konut satın almak, satmak, konut kooperatifleri kurmak, yardımlaşma      sandığı kurmak, ilimizin tarım,sanayi,ve ticari ürünlerini değerlendirmek ve        derneğe gelir ve fayda sağlamak amacıyla marketler ve ticari faaliyet yerleri           açmak,işletmek, işlettirmek,ortak olmak,mevzuat dahilinde derneğe gelir             getirmek maksadı ile her türlü ticari, zirai,sınai faaliyetlerde bulunmak.

26- Mevzuata uygun olarak; Yurt içinde veya dışında okul öncesi eğitimden         enstitüye kadar her seviyede, örgün ve/veya yaygın her türde eğitim kurumu            kurma, kurdurmak, kurulu olarak ortak olmak, iştirak etmek veya destek olmak. Gerek Konya ve gerekse diğer yörelerde okul, hastane, cami, yol, köprü   gibi     yatırımlar yapmak veya yapanlara yardımcı olmak, deprem ve afetlerde        maddi ve manevi yardımlar yapmak.

27– Gerek Konya ve gerekse diğer yörelerde her türlü spor kulübü kurulmasını   teşvik etmek, çalıştırmak, diğer sportif faaliyetleri yaptırmak, bu amaca uygun     olarak maddi ve manevi yardımlar yapmak.

Madde – 5: Derneğin Kurucuları : Dernek kurucularının vatandaşlık numaraları ile ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, tabiiyetleri iş bu tüzük sonunda ve ekinde çıkarılmıştır.

Madde – 6 : Üyelik Şartları : Derneğin amaçlarını kabul eden, T. C. Vatandaşı,18 (onsekiz) yaşını doldurmuş medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz gerçek kişiler ile tüzel kişiler, şirket yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şirket genel müdürleri ve yardımcıları, şirket ortakları, sanayiciler,üst düzey kamu görevlileri, tüccarlar, orta ölçekli esnaflar, faaliyetleri ile ülkemizi en iyi şekilde temsile hak kazanmış iş adamları, sporcular, sanatçılar, derneğe üye olmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru dernekçe hazırlanmış üyelik giriş formu doldurmak ve imzalamak suretiyle yapılır. Yönetim kurulu 30 gün içinde başvuruları karara bağlayıp, üyeliğe kabul edilip edilmediğini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Ancak yönetim kurulu her başvuru sahibini üyeliğe kabul etmek zorunda değildir. Üye kabul komisyonunca yapılan araştırmada derneğe zarar vereceği kanaatine varılan üyeler hakkında yönetim kuruluna bilgi verir ve verilen bilgiler dikkate alınarak, üyelik başvurusuna ret kararı verebilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

T.C. vatandaşı olmayanlar mevzuata uygun olarak dernek üyelik şartlarını taşımaları halinde üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyeler için bu şartlar aranmaz.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

Madde – 7 : Üyelik Türleri :Derneğin üç tür üyesi vardır;

 1. Asil Üye,
 2. Fahri Üye,
 3. Onursal Üye

Asil Üye: Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üslenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları; gereken şartları sağlamak kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise; oluşturulacak çalışma birimlerine etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, dernek gaye ve faaliyetlerine uygun olarak gereken gayreti göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Asil üyeler yükümlülüklerini yerine getirmek şatıyla seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanır, vekalet veremez.
Fahri Üye: Derneğin faaliyet konularında amacına ulaşabilmesi için, uzaktan ve yakından, manevi veya bedeni veya fikri veya mali yardım ve hizmette bulunan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet etmiş ve etmekte olan, toplum tarafından sevgi ve saygı duyulan kişiler, en az iki asil üyenin önerisi ile, Dernek Yönetim Kurulunca uygun bulunarak Fahri üyelik unvanı verilir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur, sade dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Genel Kurul üyelerince uygun görülmesi halinde divan heyetinde görev alırlar. Fahri üyeler aidat vermekle yükümlü değillerdir. İstedikleri zaman istedikleri kadar aidat verebilirler. Fahri üyelik için Konyalı olma şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde, sosyal hizmetlerde görev alabilirler.
Onursal Üye: Derneğe üstün hizmet ve menfaat sağlayanlar, örnek hizmetlerde bulunanlar, bir yıl içersinde en az 20.000.- YTL tutarında yardım ve bağışta bulunurlar, Konyalı olup her nereden seçilirse seçilsin Bakanlık görevine atananlar, Konyalı milli sporcular, kurumunda 100’den fazla Konyalıya iş veren esnaflar, Genel Kurula sunularak, Genel Kurul kararıyla Onursal üye seçilir. Derneğin ilk Genel Kurulunca kabulü halinde, derneğin kuruluşunda önderlik yapan maddi imkanlardan kaçınmayan kurucu üyeler onursal üye seçilirler. Onursal üyelerin madalya ve taltifleri ile ilgili Genel Kurul genelge çıkarabilir. Bu maddedeki miktarlar Genel Kurullarda artırılabilir. Onursal üyeler aidat ödemeye zorlanamaz, Onursal üyelerin üyelikleri Genel Kurul tarafından kabul edilir ve Genel Kurul tarafından sona erdirilir.

Madde – 8 : Üyelik Aidatı : Dernek üyelerinin aidatları aylık 50.00.-YTL (Elli Yeni Türk Lirası)’dır. Yıllık toplam: 600.00.-YTL (altıyüz Yeni Türk Lirası)’dır. Bu miktar Genel Kurul toplantısında, günün şartları ve derneğin menfaatleri dikkate alınarak, arttırılabilir veya azaltılabilir. Dernek üyeliğine giriş aidatı 500.00.-YTL (Beşyüz Yeni Türk Lirası) olup, derneğin hizmet ve faaliyetlerinde fayda sağlayacaklardan giriş aidatı alınmayıp, hizmetlerinden faydalanılır. Genel Kurul uygun gördüğünde giriş aidatını artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantı tarihine kadar aidatını ödemeyen üye Genel Kurulda oy kullanmaz, Dernek organlarına seçilmez.

Madde – 9:Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Kendi isteği ile üyelikten ayrılan ve çıkarılan kişi derneğe yapmış olduğu ayni ve nakdi, maddi ve manevi her türlü haklarından feragat etmiş sayılır. Dernek üzerinde herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

Madde – 10 : Üyelikten Çıkarılma :
a-Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanların,
b-Üyelik onur ve saygınlığıyla bağdaşmayacak harekette bulunanların,
c-Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,
d-Dernek başkanı, kurullar ve komite üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında      bırakacak mesnetsiz söyleyiş ve davranışta bulunanların
e-Dernek tüzüğüne,yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymayanların
f- İki dönem üst üste yazılı ihbar ve ihtara rağmen 15 (on beş) gün içinde aidat borcunu ödemeyenler,yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir.

Disiplin kuruluna sevk edilen kişi hakkında disiplin kurulu en geç bir ay içinde ilgilinin savunmasını alır. Süresinde savunma yapmayan kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması alınan kişi hakkında disiplin kurulu on beş gün içinde konu hakkında görüşünü oluşturur ve bu görüşü yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulunca yapılacak olan değerlendirme sonucu ilgilinin üyeliği silinebilir. Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş bulunduğu sebebine dayanarak, Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını yönetim kurulunca kendisine üyeliğin sona erdiği bildirilmesini takip eden 15(on beş)gün içinde yazılı olarak yönetim kuruluna yapar. İtiraz ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Üyeliğin süresince itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olan üyeler derneğe yeniden başvuruda bulunamazlar.

Madde – 11 : Derneğin Organları : Derneğin organları aşağıdaki gibidir.
a) Genel Kurul

 1. b) Yönetim Kurulu
 2. c) Denetim Kurulu
 3. d) Disiplin Kurulu
  e) İstişare Kurulu
  Madde – 12 : Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu : Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Madde – 13 : Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı,Çağrı ve Toplanma Usulü: Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Çağrı Usulü

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

            Toplantı Usulü

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye onu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsil ile görevlendireceği kişi oy kullanır.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  

Madde – 14 :Genel Kurulun Oy Kullanma,Karar Alma Usul ve Şekilleri: Genel kurulda aksine karar alınmamışsa,yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem kullanılır.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

            Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

            Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde – 15 : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun istifası
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğü takdirde haklı sebeplerle onların görevden alınması
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları il ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 • Derneğin vakıf kurması
 • Derneğin fesih edilmesi
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 • Dernek amacına paralel vakıf kurulması için karar vermek.

Madde – 16 :Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayıları.           

 

A- KURULUŞ:

 

Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Dernek Genel Kurulun’ da Genel Başkanı, Genel Başkan sıfatı ile doğrudan seçer ve Dernek Yönetim Kurulu Genel Başkan dışında seçilen (14)  asıl ve (15)  yedek üyeden oluşur. Görev süresi (29)yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan’ı, Yeterince (Genel Başkanın talebi Üzerine) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olanları gizli oyla seçer. Genel başkan iki dönem üs üste seçilebilir ve üçüncü dönem aday olamaz ara vermesi halinde tekrardan aday olabilir.bu kural şubeler içinde uygulanır.B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

a)Dernek  amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak,dernek  çalışma programını,

    tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak. 

 1. b)dernek bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
 2. c)dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
 3. d)Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
 4. e)Derneğe üyelik için başvuran kişilerin , üyeliğine veya reddine karar vermek.
 5. f) Dernek çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
 6. g)Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve

    kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere üyelere ve bağlı şubelere ve şubelerin  üyelerinden  bir    veya birkaçına yetki vermek. 

 1. h)dernek iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine

    ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak. 

ı) Derneği  temsilen Şube  Genel Kurul toplantılarına katılmak. 

 1. j)Yasalardan, Dernek Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü  

    Çalışmaları yapmak. 

 1. k)Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Federasyonlara üye olmaya karar

    vermek. 

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI : 

 

Yönetim Kurulu Başkanın çağrısı üzerine gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır. 

 

 

 MADDE.17: GENEL BAŞKAN

 

Genel Başkan; bir bütün olarak Derneği her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunda görev yapacak olan Başkan Yardımcı sayısını şartlara göre kaç Başkan Yardımcısı sayısı olacağı konusunda sayı belirlemeye yetkilidir.

 

 

MADDE .B: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

 

 Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar. 

Tüm bölgelerde bulunan Derneğe bağlı Şubelerin  sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak Şubelere yeni üye kazandırma çalışmalarını yürütür. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde  Dernek yönetimine sunar.

 

 

 MADDE. C: GENEL SEKRETER  

 

Genel Sekreter, Derneğin bütün işlerinin yürütülmesi, Derneğin örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

 

 MADDE D: GENEL SAYMAN 

 

Genel Sayman, Derneğin mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

 

 

Madde – 19 : Denetleme Kurulu: Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Madde – 20 : Disiplin kurulu; 3 asil ve 3 yedek üyeden olmak üzere Genel kurulca seçilir.Bu kurul disiplin görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere ve yönetim kurulunun kendisine vereceği görevi yapar.Disiplin kuruluna sevk edilen kişi hakkında disiplin kurulu en geç bir ay içinde ilgilinin savunmasını alır.Süresinde savunma yapmayan kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.Savunması alınan kişi hakkında disiplin kurulu on beş gün içinde konu hakkında görüşünü oluşturur ve bu görüşünü yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
Madde – 21 : İstişare kurulu;dernek yönetim kurulu tarafından istişare kurulu oluşturulabilir.İstişare kurulunun çalışma esasları ile görev ve yetkileri yönetim kurulunca belirlenir.Yönetim kurulunun kararı ile istişare kurulunun görevi veya yetkileri sonlandırılabilir.

Madde – 22 :Başka Organ Teşkili;Dernekte yönetim kurulu kararı ile daimi veya geçici olarak yönetim kuruluna bağlı başka organlar her zaman kurulabilir.Ancak bu organlara Genel Kurul, Denetleme Kurulu veya Disiplin Kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde – 23 :Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;   

            Genel Kurul Sonuç Bildirimi

            Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30(otuz) gün içinde,yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

            Genel kurul sonuç bildirimine;

            1)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

            2)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

            Taşınmazların Bildirilmesi

            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30(otuz) gün içinde ‘’Taşınmaz Mal Bildirimi’’ni doldurmak suretiyle mülki idari amirliğine bildirilir.

            Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

            Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

            Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol,sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstre ve benzeri belgelerin bir örneği de eklenir.

            Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

            Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim    

            Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) ‘’ Proje Bildirimi’’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

            Değişikliklerin Bildirilmesi

            Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ‘’Yerleşim yeri Değişiklik Bildirimi’’ genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler’’Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30(otuz) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Madde – 24:Derneğin Gelirleri ve Gelir Elde Etme Şekli:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1) Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi ve aylık/yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

2) Şube Ödentisi; derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir. Yeni kurulan şubelerde ilk 1 yıl bu madde uygulanmaz. 1. yılın sonunda bu hüküm geçerli hale gelir.

3) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
4) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
5)  Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler
6) Yardım toplama  hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve  yardımlar.
7) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde ettiği kazançlar.
8) Diğer gelirler.

Madde – 25 : Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Defter tutma esasları;

            Dernekte, işletme hesabına esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuat gereğince belli bir sınırı aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

            Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

            Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

            Kayıt Usulü

            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

            Tutulacak Defterler

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

            a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

            1) Karar defteri; Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye kayıt defteri; Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatları bu deftere işlenir.

3) Evrak kayıt defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme hesabı defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı belgesi kayıt defteri; Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir.

            1) (a) bendenin 1,2,3 ve 6’ncı bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri; bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defter Tasdiki

            Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne ve ya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak,bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) ‘’İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde – 26 : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

            Gelir ve gider belgeleri;

            Dernek gelirleri,’’Alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak, derneğin,Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ‘’Gider Makbuzu’’ düzenlenir.

            Ancak, dernek tarafından kişi,kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ‘’Ayni Yardım Teslim Belgesi’’ ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ‘’Ayni Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir.

            Alındı Belgeleri

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’ yönetim kurulu karar ile matbaaya bastırılır.

            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Yetki Belgesi

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle,yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ‘’Yetki Belgesi’’ dernek tarafından 3(üç) nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15(onbeş) gün içinde dernekler birimine bildirilir.

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş) yıl süreyle saklanır.

Madde – 27 : Derneğin İç Denetim Şekli; Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceğin gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya denetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız demetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde – 28 : Beyanname Verilmesi;Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin’’ Dernek Beyannamesi’’ dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra,her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde – 29 : Derneğin Borçlanma Usulleri;Dernek amacını gerçekleştirmek faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç durulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde – 30 : Derneğin Şubelerinin Kuruluşu; Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3(üç) kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş birimini ve gerekli belgeleri,şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde – 31 : Şubelerin Görev ve Yetkileri; Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amacı ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde – 32 :

 1. A) Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler; 1-Şube Genel Kurulu, 2-Şube Yönetim Kurulu, 3-Şube Denetleme Kurulu olup, Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili kuruludur.
 2. B) Şube Yönetim Kurulunun Seçimi , Oluşumu Ve Görevleri ; Şube Genel Kurulunda en çok oy alan 7 asil ve 7 yedek üyenin seçilmesiyle şube Yönetim Kurulu oluşur. Asil üyeler arasından en geç 7 iş günü içerisinde gizli oyla , bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir  Muhasip, bir Veznedar , bir üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Başkanıdır. Oylamalarda, oyların eşitliği hallerinde başkanın oyu iki oy sayılır.
 3. C) Şube Temsilcisi (Delege ) seçimi : Şube doğal delegesi şube başkanı ve her  10 (on) üye için, şube Genel Kurulu’nda  seçilen birer adet asil ve asil delege/delegelerin sayısının ½ si kadar yedek delege seçilir. Her durumda en az  1 (bir) yedek delege seçilmek zorundadır. Genel Merkez Genel Kurul toplantısına asil delege/delegeler  oy kullanmak üzere katılır. Seçilen Genel Merkez delegelerinin isimleri şube Genel Kurul evrakları ile birlikte Genel Merkez’e bildirilir. Her hangi bir sebepten dolayı asil delegenin/delegelerin  Genel Merkez kongresine katılmayacağının anlaşılması üzerine katılacak yedek üyenin ismi, Genel Kurul’dan  önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Madde – 33 : Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği; Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

            Şubelerin olağan genel kurulu,2 (iki) yılda bir Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.

            Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

            Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde – 34 : Temsilcilik Açma; Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde – 35 : Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği; Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

            Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür.Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde – 36 : Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli; Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

            Tasfiye İşlemleri

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin, para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında ‘’tasfiye halinde’’ ibaresi kullanılır.

            Tasfiye Kurulu

            Mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. genel kurul karar vermemesi halinde mal varlığı, İstanbul’da faaliyette bulunan Konyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğine devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilecek ek süreler hariç 3(üç) ay içinde tamamlanır.

            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7(yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5(beş) yıldır.

Madde – 37 :Hüküm Eksikliği; Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yönetim kurulu Asil Üyeler                                      

 

 1. KEMAL ÇELİK
 2. TAHİR GÖNENÇ
 3. HAKAN TUNÇ
 4. HASAN HÜSEYİN SARIBACAK
 5. TURGAY GEZER
 6. ZEKİ AKBAL
 7. FİKRİYE BALCI
 8. KAZIM GÜNDOĞDU
 9. MUSTAFA ERDAL
 10. ALİ İÇÖZ
 11. MÜCAHİT ŞİRİN
 12. MUSA AKSAKAL
 13. MUSTAFA DAVUTOĞLU
 14. ÖZER ÖZTAŞBAŞI
 15. HAKAN BÜYÜKDEDE